Ὑποδοχή

  • Κιονόκρανο στην εἰσοδο τής "Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας"

 

Ὁ Πολιτιστικὸς ϗ Ἐπιμορφωτικὸς Σύλλογος «ΜΙΤΟΣ» στὴν περίοδο 2016/17 προγραμματίζει μία σειρὰ ἐκδηλώσεων ποικίλης θεματολογίας σὲ διαφόρους χώρους τῆς πρωτεύουσας, ἀλλὰ καὶ πέραν αὐτῆς.
Ἡ θεματολογία τῶν ἐκδηλώσεων εἶναι σχετικὴ μὲ τὴν ἀπόδοσι τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσας, τὴν μουσικὴ τῆς ἀρχαιότητος, ὅπως ἐπίσης συναυλίες (συνήθως λογίας μουσικῆς), ἐκθέσεις τῶν εἰκαστικῶν τεχνῶν, διαλέξεις, παρουσιάσεις καὶ γενικῶς καλλιτεχνικὰ δρώμενα.

Οἱ ἡμερομηνίες καὶ ὁ χῶρος τῶν ἐκδηλώσεων θὰ ἀνακοινώνεται στὴν σελίδα Δραστηριότητες, τὰ ΜΜΕ καὶ τὰ «κοινωνικὰ δίκτυα».